คอร์สเรียน

หลักการในการสอนเด็ก ๆ ของเราอยู่บนพื้นฐานของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT- Communicative Language Learning) ซึ่งเน้นโครงสร้างและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษ รวมถึงคำศัพท์และกลยุทธ์เพื่อให้นักเรียนสามารถโต้ตอบและเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล เราจะฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภายในหลักสูตร โดยมีบทเรียนที่เป็นแบบทดสอบหรือเกมส์ภาษาอังกฤษที่สนุกและให้ความรู้และการฝึกฝนเป็นหลัก สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็ก

สถาบัน SkyRocket มีนโยบายในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมดภายในสถาบัน (Total English Environment) ไม่ว่าจะเป็นการสอนในห้องเรียน การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน การเล่นกับเพื่อนในโซนเด็กเล่น การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในสถาบัน ฯลฯ เราสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ เด็กๆจะซึบซับและใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านไปอย่างอัตโนมัติ

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เน้นให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันและสายงานสายอาชีพ เช่น ระบายสี ร้องเพลง เต้น เล่านิทาน การทดลองวิทยาศาสตร์ สัตว์ พากษ์เสียง ทำสมุดโน๊ต เพ้นท์เสื้อยืด ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ และอีกมากมาย เด็กๆจะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมบทเรียนที่ได้เรียนมา เด็กๆสามารถเลือกที่จะเข้าคลาสกิจกรรมที่ตัวเองอยากเข้าได้ตามตารางที่ระบุไว้

คลาสหลัก

ROCKETEER
2.5-4 ปี
PRE FLIGHT
5-6 ปี
CADETS
7-8 ปี
PILOTS
COMMANDERS
11-12 ปี *จะเปิดเร็วๆนี้

คลาสกิจกรรม
เสริมพัฒนาการ

Tech Time
เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธั เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่ารวดเร็ว
Let’s Do This
เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
Busy Hands
พัฒนาศักยภาพและจินตนาการผ่านการทำงานศิลปะ
Brain Buzz
กิจกรรมที่จะสอนให้น้องๆได้มีวิธีคิดบวก และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมั่นใจ
Letters and More
เรียนรู้สิ่งรอบๆตัวผ่านทางตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ
Story Time
เปิดจินตนาการของน้องๆผ่านนิทาน และฝึกฝนให้น้องๆสามารถเล่าเรื่องต่อหน้าสาธารณะได้อย่างมั่นใจ
It’s a Special Day
การจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกันในทุกๆเดือน เช่น ปาร์ตี้วันเกิด ฮาโลวีน.. เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย