คอร์สเรียน

หลักการในการสอนเด็ก ๆ ของเราอยู่บนพื้นฐานของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT- Communicative Language Learning) ซึ่งเน้นโครงสร้างและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษ รวมถึงคำศัพท์และกลยุทธ์เพื่อให้นักเรียนสามารถโต้ตอบและเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล เราจะฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภายในหลักสูตร โดยมีบทเรียนที่เป็นแบบทดสอบหรือเกมส์ภาษาอังกฤษที่สนุกและให้ความรู้และการฝึกฝนเป็นหลัก สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็ก

สถาบัน SkyRocket มีนโยบายในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมดภายในสถาบัน (Total English Environment) ไม่ว่าจะเป็นการสอนในห้องเรียน การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน การเล่นกับเพื่อนในโซนเด็กเล่น การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในสถาบัน ฯลฯ เราสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ เด็กๆจะซึบซับและใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านไปอย่างอัตโนมัติ

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เน้นให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันและสายงานสายอาชีพ เช่น ระบายสี ร้องเพลง เต้น เล่านิทาน การทดลองวิทยาศาสตร์ สัตว์ พากษ์เสียง ทำสมุดโน๊ต เพ้นท์เสื้อยืด ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ และอีกมากมาย เด็กๆจะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมบทเรียนที่ได้เรียนมา เด็กๆสามารถเลือกที่จะเข้าคลาสกิจกรรมที่ตัวเองอยากเข้าได้ตามตารางที่ระบุไว้

คลาสหลัก

คลาสกิจกรรม เสริมพัฒนาการ